Sopimusehdot

atFlow'n yleiset sopimusehdot

Päivitetty 24.5.2018

 

1. Soveltaminen ja voimaantulo

 

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin atFlow Oy:n (jatkossa Toimittaja) asiakkuuksiin (jatkossa Asiakas) riippumatta toimitetusta tuotteesta tai palvelusta (jatkossa Palvelu), ellei sopimuskohtaisesti (jatkossa Sopimus) kirjallisesti toisin sovita.

Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 25.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluiden hinta ja sisältö määritellään Toimittajan ja Asiakkaan välisessä tilaus- tai toimitusvahvistuksessa tai Sopimuksessa. Mikäli Asiakkaan kanssa tehty Sopimus poikkeaa näistä yleisistä sopimusehdoista, noudatetaan Sopimuksen tulkinnassa seuraavaa järjestystä:

1. Palvelu- ja toimitussopimus liitteineen, liitteet numerojärjestyksensä mukaan.
2. Palvelu- ja toimituskohtaiset erityisehdot.
3. AtFlow Oy:n yleiset sopimusehdot

Mikäli Palvelu sisältää kolmannen osapuolen tuottamia osia, Asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja.

Painetuissa tai sähköisissä markkinointimateriaaleissa esitetyt tiedot eivät tule osaksi Sopimusta, ellei toisin nimenomaisesti sovita.

 

 

2. Toimitus ja hyväksyminen

 

2.1 Toimitusajankohta ja asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Toimittaja antaa Palvelun Asiakkaan käyttöön tarvittavat tunnisteet (esimerkiksi liittyvien palveluiden ja tietolähteiden tunnukset) sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Mikäli toimitusaikaa ei ole sovittu Sopimuksessa, se on Toimittajan määriteltävissä. Tässä tapauksessa Toimittaja tiedottaa Asiakasta toimitusajankohdasta.

Asiakkaan tulee antaa Toimittajalle riittävät tiedot Palvelun toteuttamista varten ja myötävaikuttaa Palvelun toteuttamista parhaansa mukaan. Asiakas vastaa Toimittajalle antamien tietojen ja ohjeiden oikeellisuudesta. Asiakkaan ulkoistaessa tietojen ja ohjeiden toimittamisen Toimittajalle kolmannelle osapuolelle, on Asiakas yhä vastuussa annettavista tiedoista ja aikatauluista sekä tietojen oikeellisuudesta. Asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken Palvelun toteuttamiseen tarvittavan materiaalin ja riittävät tunnisteet kahden (2) viikon sisällä Sopimuksen syntymisestä. Mikäli tarvittavaa materiaalia ei ole toimitettu määräajassa on Toimittajalla oikeus määritellä toimitusaika uudelleen oman tarpeensa mukaisesti. Mikäli Asiakas ei toimita tarvittavaa aineistoa viimeistään kolmen (3) kuukauden sisällä on Toimittajalla oikeus katsoa Palvelu toimitetuksi sellaisenaan. Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaan Palvelusta maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen jos Asiakas ei noudata toimitusaikataulua. Toimittajalla on oikeus hinnoitella myöhemmin toimitetun aineiston käsittely ja Palvelun toteuttaminen uudella Sopimuksella.
 

2.2 Toimituksen hyväksyminen

Toimittajan toimitettua Asiakkaan tilaaman Palvelun, on Asiakkaan velvollisuus tarkastaa toimitettu Palvelu tilatun mukaiseksi. Mahdolliset erikseen tilatut lisätyöt ja muut toimitukseen liittyvät osat eivät vaikuta Palvelun toimitusaikaan tai sen hyväksyntään. Toimitus katsotaan hyväksytyksi mikäli Asiakas ei kirjallisesti reklamoi havaitsemistaan virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jos Asiakas on ottanut Palvelun tuotantokäyttöön.

Sellaiset puutteet tai viat, jotka eivät oleellisesti haittaa Palvelun käyttöä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, kuitenkin Toimittajan ollessa velvollinen korjaamaan ne ilman aiheetonta viivytystä.

 

 

3. Palvelun tuottaminen ja käyttö

 

3.1 Palvelun tuottaminen ja muutokset

Toimittajalla on oikeus toteuttaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittaja voi käyttää Palvelun tuottamiseen alihankkijaa, esimerkiksi ICT- infrastruktuurin tai Palvelun toteutuksen osien ulkoistamiseen. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toiminnasta kuten omasta toiminnastaan. Toimittajan vastuu viiveistä tai virheistä, jotka liittyvät alihankintana hankittuihin järjestelmiin tai palveluihin rajoittuu siihen vastuuseen, johon alihankkija on sitoutunut Toimittajalle.

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Mikäli muutokset aiheuttavat Asiakkaalle tarvetta muuttaa laitteita tai ohjelmistoja, Asiakkaan vastuulla on omalla kustannuksella huolehtia näistä muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista, jotka vaikuttavat Asiakkaaseen etukäteen.

Asiakkaan vaatimista muutoksista Palveluun peritään Toimittajan määrittämä maksu.
 

3.2 Palvelun käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun ja siihen liittyvään aineistoon ja ohjelmistoon liittyvät oikeudet, pois lukien Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta poistaa tai piilottaa Palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

Ellei kirjallisesti toisin sovita, on Palvelun toimitus- ja käyttömaa Suomi.

Asiakkaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa Palveluun tuottamansa aineiston oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa Palvelun kehittämiseen ja tuottamiseen. Toimittaja voi käyttää Asiakkaan aineistoon sisältyviä tietoja ja Asiakkaan aineiston käsittelyssä saatuja tietoja edellyttäen että tälläisistä tiedoista on poistettu viittaukset Asiakkaaseen tai henkilöihin. Tällaiset anonyymitiedot ovat Toimittajan omaisuutta ja niitä voidaan käyttää Palvelun parantamiseen ja tilastointia varten.

Käyttöoikeuden päättyessä Palveluun on Asiakkaan Toimittajan pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen toimitettu materiaali ja siitä mahdollisesti valmistetut kopiot.

Palvelussa oleva Asiakkaan aineiston säilytysvelvoite päättyy sopimuksen päättyessä, ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti pyytää Toimittajaa toimittamaan Asiakkaan aineiston sopimuksen päättyessä. Pyyntö tulee tehdä viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen Sopimuksen päättymistä. Toimittajalla on oikeus veloittaa aineiston keräämisestä, käsittelystä ja toimittamisesta Toimittajan määrittelemä maksu. Toimittaja toimittaa pyydetyn aineiston mahdollisuuksien mukaan viivytyksettä Asiakkaalle.
 

3.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja ylläpidosta jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen toimitukseen. Mikäli Asiakkaan laitteet tai ohjelmistot haittaavat Toimittajan palveluiden toimintaa, on Toimittajalla oikeus rajoittaa tai estää näiden käyttö palveluissaan. Häiriötä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on Asiakkaan vaihdettava tai korjattava omalla kustannuksellaan. Asiakas vastaa itse laitteiden, ohjelmistojen ja muiden vastaavien kokonaisuuksien tietoturvasta ja suojaamisesta palomuureilla, virustorjunnalla ja muilla riittävillä tavoilla. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.
 

3.4 Palvelun käyttö

Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan ja sitoutuu noudattamaan kaikkia kulloinkin tarpeellisia lakeja ja säännöksiä. Asiakas vastaa siitä ettei Palvelun käyttötapa aiheuta häiriöitä yleisessä viestintäverkossa tai Toimittajan palveluille. Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä ja sopimusehtojen noudattamisesta siinäkin tapauksessa, että Asiakas on antanut Palvelun kolmannelle osapuolelle käytettäväksi tai Palvelua on käyttänyt joku muu kuin Asiakas itse.

Asiakkaan tulee käyttää Palvelua Sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta muuttaa Palvelun sisältöä tai toteutustapaa. Palvelun jälleenmyynti, vuokraus tai muuten luovuttaminen kolmannen osapuolen käyttöön edellyttää kirjallista sopimista Toimittajan kanssa. Palvelun luovutus ilman suostumusta kolmannelle osapuolelle on riittävä peruste Palvelun keskeyttämiselle tai Sopimuksen purkamiselle.

 

 

4. Palvelun ylläpito, virheet ja virheiden korjaaminen

 

4.1 Palvelun ylläpito

Toimittaja pitää Palvelun käyttökunnossa Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelun toimittaminen voidaan tilapäisesti keskeyttää Toimittajan toimesta, mikäli se on tarpeen rakennus-, korjaus- tai kunnossapitotöitä varten. Toimittaja pyrkii pitämään keskeytyksen mahdollisimman lyhytaikaisena ja että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa Asiakkaalle. Mahdollisuuksien mukaan Toimittaja pyrkii tiedottamaan Asiakasta keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei takaa Palvelun toimivan keskeytyksettä tai häiriöttä Palvelun luonteesta johtuen. Tarkemmat palvelutasolupaukset voidaan sopia Asiakkaan kanssa tarvittaessa tarkemmin erillisellä sopimuksella.
 

4.2 Palvelun virhe

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjaamista, joka on aiheutunut Toimittajasta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä. Näitä ovat esimerkiksi:

- Palvelun virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä, laiminlyönnistä Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden noudattamisessa tai Palvelun teknisen käyttöympäristövaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

- Palvelun piiriin kuulumattomien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien tai ohjelmistojen muutoksesta johtuvat virheet.

- Lakien ja asetusten muutokset, jotka edellyttävät muutoksia Palvelun toimintaan.

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun käyttämistä. Palvelussa havaitut Palvelun käyttöä olennaisesti haittaavat virheet korjataan arkipäivisin niin pian kuin mahdollista. Muuna aikana virheitä voidaan korjata erikseen sovittaessa jolloin niistä peritään Toimittajan määrittämät maksut.

Toimittaja korjaa ne Palvelussa, toimituksessa ja erikseen tehdyssä työssä olevat virheet jotka johtuvat Toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta Sopimuksen rikkomisesta. Asiakkaan täytyy viipymättä reklamoida kohdan 2.2 mukaisesti havaitsemistaan virheistä Palvelussa. Toimittaja vastaa korjauskuluista, mutta ei ole velvollinen maksamaan muita korvauksia. Toimittajalla on oikeus vaihtaa toimitukseen kuuluva Palvelu toiminnallisesti samanlaiseen korjaamisen sijaan, mikäli korjaamisesta aiheutuisi Toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

Toimittajan vastuu ei koske virheitä jotka ovat aiheutuneet välillisesti tai välittömästi Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta kolmannesta osapuolesta. Mikäli Asiakas reklamoi virheestä ja virhe ei ole Toimittajan vastuulla, on Asiakas velvollinen korvaamaan Toimittajalle aiheutuneet kustannukset virheen tai häiriön etsimisestä ja paikallistamisesta Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

 

5. Asiakastiedot ja niiden käyttö

 

5.1 Tietojen antaminen

Ennen Palvelun toimittamisen aloittamista tulee Asiakkaan toimittaa Toimittajalle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (jäljempänä Asiakastiedot). Asiakastietojen muuttuessa on Asiakas velvollinen ilmoittamaan niiden muutoksista viipymättä Toimittajalle. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaan Palvelun käyttäjät ovat tietoisia heitä koskevien Asiakastietojen luovuttamisesta Toimittajalle.
 

5.2 Asiakastietojen ja tunnisteiden käsittely ja luovutus

Toimittaja käsittelee laskutusta, markkinointia ja asiakaspalvelua varten rekisterinpitäjänä Asiakkaan Palvelun tilaamisen yhteydessä antamia henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa.

Toimittajalla on oikeus käsitellä Asiakastietoja sekä luovuttaa niitä voimassa olevan lainsäädännön velvoittavissa tilanteissa.Toimittaja noudattaa soveltuvia viranomaisten ohjeita ja suosituksia asiakastietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa.

Toimittaja voi lähettää Asiakkaalle ja Asiakkaan edustajille suoramarkkinointiviestejä sähköisessä muodossa. Asiakkaalla ja Asiakkaan edustajilla on oikeus kieltää Toimittajaa käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin.
 

5.3 Asiakaspalvelutilanteiden viestinnän tallentaminen

Toimittajalla on oikeus asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa nauhoittaa puheluita ja tallentaa muuta viestintää asiakassuhteen hoitamista, hallintaa, palveluiden kehittämistä, tuottamista, toimittamista, reklamaatioiden käsittelyä, laskutusta ja luotonvalvonnan sekä koulutuksen tarpeita varten.

 

 

6. Vahingonkorvaus

 

6.1 Toimittajan tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

Toimittaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vain Asiakkaan osoittamat välittömät kustannukset jotka ovat johtuneet Toimittajan tuottamuksellisesta toiminnasta. Toimittajan vastuu rajoittuu enintään kyseessä olevan Palvelun osaan kohdistuvan yhden (1) kuukauden laskutusta vastaavaan määrään.
 

6.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Toimittaja ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuneista vahingoista. Toimittaja ei korvaa vahinkoja jotka aiheutuvat Asiakkaan, Palvelun käyttäjän, kolmannen osapuolen, muun palveluiden tuottajan toiminnasta tai toimimattomuudesta, tai näiden vastuulla olevista laitteista, yhteyksistä tai ohjelmistoista.
 

6.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on Asiakkaan vaadittava Toimittajalta yhden (1) kuukauden sisällä siitä kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
 

6.4 Viat Asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Mikäli Asiakas käyttää Palvelua viallisella ohjelmalla, yhteydellä tai laitteistolla jotka aiheuttavat häiriöitä joko Palveluun tai Toimittajan muihin palveluihin, on Asiakas velvollinen korvaamaan Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdolliset vahingot ja vianselvityksestä aiheutuneet kustannukset. Mikäli kolmas osapuoli aloittaa Toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Toimittajaa vastaan Asiakkaan toimien takia, on Asiakas vastuussa tästä aiheutuneista kustannuksista.

 

 

7. Maksut ja laskutus

 

7.1 Palvelusta maksettavat maksut

Toimittaja lähettää laskut Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai Sopimuksella olevaan osoitteeseen. Asiakas vastaa laskutusosoitteen muutoksien ilmoittamisesta Toimittajalle. Asiakas maksaa Palvelun hinnaston tai Sopimuksen mukaiset maksut Toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Asiakkaan maksuvelvollisuus alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy kun Sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy. Sopimuksen päättyessä on Asiakkaan maksettava kaikki maksamatta olevat kuukausimaksut ja muut Palveluun liittyvät maksut. Palvelun kuukausimaksut veloitetaan, vaikka Asiakas ei olisi Palvelua käyttänyt.

Toimittaja voi laskuttaa Asiakasta myös kolmannen osapuolen palveluiden käytöstä, kun ne ovat osa Palvelun toimitusta Asiakkaalle ja siitä on sovittu palveluntuottajien kanssa.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta kolmannen osapuolen ohjelmistossa tai palvelussa tapahtuvien muutosten, lakimuutosten tai viranomaismääräysten aiheutuvista muutostöistä. Toimittajalla on oikeus myös laskuttaa Asiakasta viranomaisten tiedonanto- tai muusta kehotuksesta johtuvasta Toimittajasta riippumattomasta lisätyöstä.
 

7.2 Maksujen erääntyminen

Asiakkaan tulee maksaa Toimittajan lähettämät laskut viimeistään eräpäivänä. Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi laskun eräpäivästä lukien. Toimittajalla on oikeus periä maksu suljettuna olleen Palvelun uudelleen avaamisesta.

Asiakkaan laiminlyödessä maksun maksuvelvoitteet vähintään kuukaudella maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut Sopimuksen nojalla vielä erääntymättömät saatavat heti maksettavaksi.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa suoritusperusteiset työt kalenterikuukausittain, vaikka suoritusperusteinen työ olisi vielä kesken kuukauden päättyessä.
 

7.3 Ennakkomaksut ja vakuus

Toimittajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot Sopimuksen solmimisen yhteydessä tai myöhemmin sopimussuhteen aikana. Toimittajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua jos Toimittaja katsoo Asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muiden perusteltujen syiden edellyttävän sitä saatavien turvaamiseksi. Toimittajalla on oikeus vaatia ennakkomaksua myös työn/projektin laajuuden perusteella.

Toimittaja ei maksa ennakkomaksulle korkoa. Toimittajalla on oikeus periä ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen. Toimittajalla on oikeus olla aloittamatta työn/projektin toteutusta ennen kuin ennakkomaksu on kokonaisuudessaan suoritettu Toimittajalle.

Mikäli Asiakas irtisanoo tai purkaa sopimuksen, on Toimittajalla oikeus pidättää ennakkomaksu ja veloittaa Palvelun toteutuksesta työstä aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä Asiakkaalta.
 

7.4 Huomautukset laskusta

Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Asiakkaan on tekemästään huomautuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Mikäli Asiakkaan tekemä huomautus todetaan tarkastuksessa aiheettomaksi on Asiakkaan heti suoritettava erääntynyt lasku viivästyskorkoineen.
 

7.5 Hintojen muutokset

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnoitteluaan ja Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus tehdään Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen ja/tai sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnan korotuksen kohteena olevien Palveluiden osalta ilman irtisanomisaikaa korotettujen hintojen tullessa voimaan.

Määräaikaisten sopimusten osalta Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja, jos Palveluun kuuluu kolmannen osapuolen tai yhteistyökumppanin tuottamia palveluita, kuten rajapintoja tai ohjelmistolisenssejä ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan. Tällä perusteella tehty hinnankorotus ei oikeuta Asiakasta irtisanomaan sopimusta.
 

7.6 Verot ja viranomaismaksut

Arvonlisävero ja muut viranomaismaksut lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti. Viranomaismaksujen tai arvonlisäveron suuruuden muuttuessa tai jos määrätyissä maksuissa tapahtuu muutoksia, hinnat muuttuvat vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta.

 

 

8. Palvelun sulkeminen

 

8.1 Asiakkaan oikeus pyytää Palvelun sulkemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää Toimittajaa sulkemaan Palvelu kirjallisella pyynnöllä joko määräajaksi tai toistaiseksi. Toimittaja voi periä Palvelun avaamisesta ja sulkemisesta hinnaston mukaisen maksun.
 

8.2 Toimittajan oikeus sulkea Palvelu

Toimittajalla on oikeus sulkea, keskeyttää tai rajoittaa Palvelua jos:

- Asiakas ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksanut erääntynyttä saatavaa kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä
- Asiakas ei ole toimittanut Toimittajan ilmoittamaa ennakkomaksua
- Asiakas on aiheuttanut häiriötä viestintäverkolle, Toimittajan palveluille tai Toimittajan muiden asiakkaiden Palveluille, eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut toimintaansa
- Viranomaisen vaatimuksesta

 


9. Henkilötietojen käsittely

 

9.1 Käsiteltävät henkilötiedot

Toimittaja ja Asiakas sopivat käsiteltävistä henkilötiedoista Sopimuksella. Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät ovat tarvittaessa kuvattu Sopimuksessa tai erillisessä asiakirjassa.

Toimittaja ja Asiakas sitoutuvat käsittelemään Palveluun liittyviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan Sopimuksen nojalla toimittaman Palvelun henkilötietojen osalta Asiakas on rekisterinpitäjä ja Toimittaja on henkilötietojen tekninen käsittelijä.

9.2 Asiakkaan vastuu henkilötiedoista

Asiakas vastaa rekisteröityjen henkilötietojen suostumuksen hankkimisesta ja käyttäjien informoinnista. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ja Asiakkaan lukuun henkilötietoja käsittelevät Asiakkaan työntekijät, yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet käyttävät Palvelua ainoastaan soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Toimittajan vastuu henkilötiedoista

Toimittaja sitoutuu käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan ohjeiden ja sopimusehtojen mukaan. Asiakkaalla on oikeus antaa Toimittajalle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Toimittaja käsittelee henkilötietojen tietosuojalainsäädännön ja Asiakkaan Toimittajalle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle välittömästi mikäli Toimittaja katsoo Asiakkaan ohjeistuksen rikkovan tietosuojalainsäädäntöä.

Toimittajan henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja siten sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Toimittajan työntekijät käsittelevät henkilötietoja ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitun käyttötarkoituksen mukaisesti Asiakkaalta tulleita ohjeita noudattaen.
 

9.4 Henkilötietojen hyödyntäminen

Toimittaja ei käytä taikka muulla tavoin hyödynnä Sopimuksen perusteella käsittelemiään Asiakkaan Palvelun sisältämiä henkilötietoja muuhun kuin Sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen ja silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja Asiakkaan antaman ohjeistuksen mukaisesti.
 

9.5 Henkilötietojen tietoturva

Toimittaja sitoutuu toteuttamaan riittävät tietoturvatoimet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimittaja sitoutuu ylläpitämään tietoturvaa käyttämällä tietokoneissa virustorjuntaa ja palomuureja. Toimittaja sitoutuu myös ylläpitämään riittäviä ja asiantuntevia resursseja, jotta henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti.

Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tai muista tapahtumista, joiden perusteella henkilötietojen turvallisuus on vaarantunut tai Toimittajan on syytä uskoa, että tietoturva on saattanut vaarantua.

Toimittaja ilmoittaa myös kaikista tietoturvaloukkauksen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Toimittaja ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle vähintään seuraavat seikat:

- Kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta.
- Tietoturvaloukkauksen kohteena olevien henkilötiedot.
- Tietoturvaloukkauksen kohteen kuvaus ja sen vaikutuksenalaisten henkilöiden lukumäärä.
- Toimittajan kuvaus korjaavista toimenpiteistä tietoturvaloukkausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.
- Kuvaus tietoturvaloukkauksen aiheuttamista seurauksista.
- Kuvaus Toimittajan suorittamista toimista tietosuojaloukkauksen minimoimiseksi.

Toimittajan tulee dokumentoida kaikki tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset sekä korjaavat toimenpiteet.
 

9.6 Avustamisvelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tämän pyynnöstä kaikki sellaiset tiedot, jotka vaaditaan rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi tai noudattaakseen tietosuojaviranomaisten vaatimuksia. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä tietosuojaviranomaisen tai muun viranomaisen vaatimuksista tai tiedusteluista.

Toimittajalla on oikeus veloittaa näistä tehtävistä Sopimuksen mukaisesti tai Toimittajan hinnaston mukaisesti jos hintaa ei ole erikseen sovittu.
 

9.7 Toimittajan alihankkijat

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelijöinä. Jokaisesta alihankinnasta Toimittajalla tulee olla kirjallinen sopimus, jossa alihankkijan tulee noudattaa samoja velvollisuuksia ja sitoumuksia kuin Asiakkaan kanssa tehdyssä Sopimuksessa, atFlow’n yleisissä sopimusehdoissa ja tietosuojalainsäädännössä. Kirjallisen sopimuksen tulee myös antaa alihankkijaa kohtaan samat oikeudet kuin Asiakkaalla on Toimittajaa kohtaan.

Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle käyttämistään alihankkijoista kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas voi vastustaa alihankkijan vaihtamista tai lisäämistä kahden (2) viikon sisällä ilmoituksesta, jolloin Toimittajalla on oikeus irtisanoa Sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimittaja vastaa omien alihankkijoidensa toimista ja Sopimuksen tai tietosuojalainsäädännön laiminlyönneistä suhteessa Asiakkaaseen.
 

9.8 Henkilötietojen sijainti

Toimittajalla on oikeus siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Tietoja on oikeus siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle siten, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja riittävät turvatoimet otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus saada tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.
 

9.9 Tietojen poistaminen

Toimittajalla ei ole sopimuksen aikana oikeutta poistaa käsiteltäviä henkilötietoja ilman Asiakkaan kirjallista pyyntöä. Sopimuksen päättyessä Toimittaja poistaa kaikki sopimuksenmukaiset henkilötiedot tai palauttaa ne Asiakkaalle sekä poistaa kaikki kopiot niistä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö muuta määrää. Asiakas voi vähintään seitsemän (7) päivää ennen sopimuksen päättymistä pyytää Toimittajaa säilyttämään henkilötietoja. Henkilötietojen säilyttämisestä Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakasta joko Sopimuksen kuukausittaisen ylläpitomaksun verran tai hinnaston mukaisesti. Säilytysajan kesto sovitaan Asiakkaan kanssa kirjallisesti.

 

 

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

10.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä, ellei Sopimuksessa ole muuta sovittu.

 

10.2 Toimittajan oikeus sopimuksen irtisanomiseen ja purkamiseen

Toimittaja voi irtisanoa tai purkaa Sopimuksen kokonaan tai osittain, jos

- Palvelu on ollut suljettuna Asiakkaan pyynnöstä yli puoli vuotta
- Palvelu on ollut suljettuna kohdan 8.2 mukaisesta syystä vähintään yhden (1) kuukauden
- Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomusta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Toimittajan vaatimuksesta
- Sopimuksen jatkamisesta aiheutuu Toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia ja haittaa
 

10.3 Purku- ja irtisanomisilmoitukset

Sopimuksen purku- ja irtisanomisilmoitukset on Asiakkaan tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna Toimittajalle. Irtisanomisilmoituksessa on yksilöitävä mitkä Palvelut ja/tai Palvelun osat irtisanotaan. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan tahattomasti irtisanomista Palveluista aiheutuneista vahingoista Asiakkaalle tai muulle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta tahattomasti irtisanottujen Palveluiden palauttamisesta hinnaston mukaisesti.

Sopimuksen purkaminen ei lakkauta Asiakkaan velvollisuutta maksaa Sopimuksen mukaisia maksuja sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.
 

10.4 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Toimittajalla on oikeus lopettaa Palvelu tai sen yksittäisen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Toimittajalla on tässä tilanteessa oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai Palvelun ominaisuutta koskevilta osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

 

 

11. Muut ehdot

 

11.1 Salassapitovelvollisuus

Kaikki Toimittajan ja Asiakkaan välinen yhteydenpito ja toimitetut aineistot ovat salassa pidettäviä. Toimittajan henkilökunta on sitoutunut salassapitosopimukseen. Asiakkaan tulee varmistaa omalta osaltaan riittävät salassapitosopimukset Sopimukseen liittyvien aineistojen tai tietojen käsittelyä tekevän henkilökuntansa kanssa.
 

11.2 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä neuvottelemalla yksimielisyyteen Asiakkaan kanssa, ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
 

11.3 Tulkintajärjestys

Mikäli Sopimuksen ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriitoja, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta ja sen jälkeen liitteitä niiden numerojärjestyksessä.
 

11.4 Ilmoitukset

Toimittaja lähettää Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, Asiakkaan Toimittajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuten sähköisesti. Toimittajan postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

Asiakkaan tulee lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset sähköisesti Sopimuksessa mainittuun tai Toimittajan myöhemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla Toimittajan ilmoittamalla sähköisellä tavalla.
 

11.5 Referenssioikeus

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä referenssinä. Referenssioikeus antaa oikeuden antaa yleisluontoinen kuvaus Asiakkaalle toimitetusta Palvelusta ja muista Asiakkaalle suoritetuista töistä. Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas markkinoinnissa Toimittajan Asiakkaana.
 

11.6 Ylivoimainen este

Toimittajasta riippumaton ylivoimainen este, kuten lakko, työsulku, tulipalo tai muu vastaavanlainen este, vapauttaa Toimittajan noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko, ongelmat tietoliikenneyhteyksissä tai viranomaisten toimenpiteet tai muut vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät Toimittajasta riippumattomat syyt, joita ei voi kohtuudella ennakoida, oikeuttavat toimitusajan pidentämiseen. Toimittaja ei ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen aiheuttamien viivästysten tuottamista kustannuksista Asiakkaalle.

Mikäli ylivoimainen este vaikeuttaa kohtuuttomasti Toimittajan mahdollisuutta toteuttaa Sopimuksen mukaista suoritusta, on Toimittaja oikeutettu purkamaan Sopimus kokonaan tai suorituksen toteutumattomalta osin. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta edellä mainitun purkamisen perusteella.

Asiakkalla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli ylivoimaisen esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa Asiakkaalle kohtuutonta haittaa tai merkittäviä lisäkustannuksia. Asiakkaan oikeus Sopimuksen purkamiseen koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este kohdistuu. Asiakkaan purkaessa Sopimuksen ylivoimaisen esteen takia, ei Toimittaja ole velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia Asiakkaalle tai palauttamaan mahdollista ennakkomaksua. Toimittajan tekemät työt Toimittaja saa laskuttaa toteutuneen mukaan Asiakkaan purkaessa Sopimuksen.
 

11.7 Sopimusehtojen muutokset

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa. Toimittaja voi tehdä vähäisiä muutoksia sopimusehtoihin ilman erillistä ilmoitusta. Olennaisista muutoksista Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden (2) viikon ajan sopimusehtojen muutoksista tiedon saatuaan irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään uusien sopimusehtojen voimaantuloajankohtaan. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle sopimusehtojen muutoksista aiheutuvista kustannuksista.

Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävissä osoitteessa: atflow.fi/sopimusehdot